PORUCHA: Vami odoslan hlasovanie nebolo zaraden ...