Zdravotné zariadenie
  • OPERAčNé STREDISKO ZáCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUžBY SR (550x)
  • Antolská 11
  • 850 07 Bratislava
  • odbornosť:
    • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby