Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ZDENKA LAUBERTOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (311x)
  • Zvolenská cesta 4
  • 974 05 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo