Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MARTA LEGíňOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (373x)
  • Cesta k nemocnici 23
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo