Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (12649x)
 • Ružinovská 6
 • 826 06 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • súdne lekárstvo
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • klinická mikrobiológia
  • neurochirurgia
  • plastická chirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • nukleárna medicína
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • čeľustná ortopédia
  • angiológia
  • epidemiológia
  • geriatria
  • lekárska genetika
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • korektívna dermatológia
  • gerontopsychiatria
  • onkológia v otorinolaryngológii
  • cystická fibróza
  • geriatrická JIS
  • posudkové lekárstvo
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • hrudníková chirurgia
  • materno-fetálna medicína
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická reumatológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa