Zdravotné zariadenie
  • FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11612x)
  • Ružinovská 6
  • 826 06 BRATISLAVA
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • infektológia
    • pneumológia a ftizeológia
    • neurológia
    • psychiatria
    • pediatria
    • gynekológia a pôrodníctvo
    • chirurgia
    • ortopédia
    • urológia
    • úrazová chirurgia
    • otorinolaryngológia
    • oftalmológia
    • stomatológia
    • pediatrická gynekológia
    • dermatovenerológia
    • klinická onkológia
    • všeobecné lekárstvo
    • rádiológia
    • klinická biochémia
    • anestéziológia a intenzívna medicína
    • telovýchovné lekárstvo
    • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
    • súdne lekárstvo
    • patologická anatómia
    • hematológia a transfuziológia
    • urgentná medicína
    • klinická mikrobiológia
    • neurochirurgia
    • plastická chirurgia
    • klinická imunológia a alergológia
    • foniatria
    • reumatológia
    • nukleárna medicína
    • gastroenterológia
    • kardiológia
    • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
    • neonatológia
    • čeľustná ortopédia
    • angiológia
    • epidemiológia
    • geriatria
    • lekárska genetika
    • nefrológia
    • endokrinológia
    • klinická farmakológia
    • cievna chirurgia
    • maxilofaciálna chirurgia
    • korektívna dermatológia
    • gerontopsychiatria
    • onkológia v otorinolaryngológii
    • cystická fibróza
    • geriatrická JIS
    • posudkové lekárstvo
    • pediatrická neurológia
    • detská psychiatria
    • hrudníková chirurgia
    • materno-fetálna medicína
    • pediatrická imunológia a alergiológia
    • klinická logopédia
    • klinická psychológia
    • pediatrická reumatológia
    • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
    • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa