Zdravotné zariadenie
 • VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1965x)
 • Strojárenská 13
 • 040 01 Košice
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • medicínska informatika a bioštatistika
  • gerontopsychiatria
  • centrálna sterilizácia
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • paliatívna medicína
  • hospic