Zdravotné zariadenie
 • ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5650x)
 • Krajinská 91
 • 825 56 Bratislava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • gerontopsychiatria
  • geriatrická JIS
  • klinická psychológia
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko)
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • paliatívna medicína
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)