Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9711x)
 • Slovenská 11
 • 940 34 Nové Zámky
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • klinická mikrobiológia
  • neurochirurgia
  • foniatria
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • rýchla lekárska pomoc
  • centrálny príjem
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • doliečovacie oddelenie
  • kardiologická JIS
  • metabolická JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • hepatológia
  • nemocničná krvná banka
  • onkológia v gynekológii
  • gynekologická urológia
  • onkológia v chirurgii
  • onkológia v urológii
  • služby zdravia pri práci
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)