Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11700x)
 • Špitálska 6
 • 950 01 Nitra
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • klinická mikrobiológia
  • neurochirurgia
  • plastická chirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • radiačná onkológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • angiológia
  • geriatria
  • lekárska genetika
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • hrudníková chirurgia
  • detská chirurgia
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická urológia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická reumatológia
  • klinická fyzika
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • pediatrická nefrológia