Zdravotné zariadenie
 • FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (12743x)
 • HOLLÉHO 14
 • 081 81 PREŠOV
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • hematológia a transfuziológia
  • neurochirurgia
  • plastická chirurgia
  • radiačná onkológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • paradontológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • korektívna dermatológia
  • audiológia
  • onkológia v otorinolaryngológii
  • pediatrická neurológia
  • hrudníková chirurgia
  • vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
  • klinická psychológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • univerzálna tkanivová banka (orgánová banka)
  • doliečovacie oddelenie
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • sonografia (ako samostatné pracovisko)
  • nemocničná krvná banka
  • laboratórna medicína
  • onkológia v gynekológii
  • osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko)
  • mobilná intenzívna jednotka
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • arytmia a koronárna jednotka