Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (9133x)
 • Legionárska č. 28
 • 911 71 Trenčín
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • radiačná onkológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • lekárska genetika
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • cievna chirurgia
  • medicína drogových závislostí
  • gerontopsychiatria
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • hepatológia
  • onkológia v gynekológii
  • mamológia
  • sociálna práca v zdravotníctve
  • gynekologická urológia
  • pediatrická oftalmológia
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)