Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10794x)
 • A.Žarnova 11
 • 917 75 Trnava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • plastická chirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • radiačná onkológia
  • foniatria
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická ortopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • kardiologická JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • hepatológia
  • tropická medicína
  • onkológia v gynekológii
  • arytmia a koronárna jednotka
  • andrológia
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
  • paliatívna medicína
  • infekčná JIS