Zdravotné zariadenie
 • DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (5322x)
 • Tr. SNP 1
 • 040 11 KOŠICE
 • odbornosť:
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • hematológia a transfuziológia
  • foniatria
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • lekárska genetika
  • pediatrická neurológia
  • detská chirurgia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • liečebná pedagogika
  • klinická psychológia
  • pediatrická reumatológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • pediatrická nefrológia
  • funkčná diagnostika
  • pediatrická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • dialyzačné
  • liečebná rehabilit. a fyzioterapia porúch vybraných systémov
  • pediatrická anestéziológia
  • pediatrická hematológia a onkológia
  • pediatrická infektológia
  • pediatrická intenzívna medicína
  • pediatrická oftalmológia
  • onkologická JIS