Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11516x)
 • Námestie L.Svobodu č. 1
 • 975 17 Banská Bystrica
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • neurochirurgia
  • plastická chirurgia
  • ortopedická protetika
  • klinická imunológia a alergológia
  • radiačná onkológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • nukleárna medicína
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • angiológia
  • geriatria
  • lekárska genetika
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • gynekologická sexuológia
  • cievna chirurgia
  • cystická fibróza
  • hrudníková chirurgia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • lekáreň (verejná)
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • očná banka
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • kardiologická JIS
  • pediatrická JIS
  • pneumologická a ftizeologická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • chirurgia ruky
  • transplantačné
  • sonografia (ako samostatné pracovisko)
  • nemocničná krvná banka
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)